Tchibo Facebook Tchibo Instagram Tchibo Youtube Tchibo Webshop Open MenuClose Menu
Tchibo Webshop Tchibo Facebook Tchibo Instagram Tchibo Youtube

Általános felhasználási feltételek

SZABÁLYZAT, ILLETVE ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A „TCHIBO Tesztelj velünk!” PROJEKTJÉHEZ

 

KÉRJÜK, HOGY A DOKUMENTUMOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR HASZNÁLD A FELÜLETET, ILLETVE CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROJEKTBEN, A TESZTELÉSBEN ÉS AZ ÉRTÉKELÉSBEN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ, ILLETVE AZOKAT ÖNKÉNT ÉS KIFEJEZETTEN ELFOGADOD!

 

 1. A FELÜLET BEMUTATÁSA

 

1.1.     A https://termekteszttchibo.hu domain alatti weboldalon keresztül elérhető „Tchibo Termék Tesztelő” felület (a továbbiakban: „Felület”) célja, hogy a felhasználók jelentkezhessenek meghatározott, előre meghirdetett termék(ek) (a továbbiakban: „Termék” vagy „Termékek”; részleteit lásd a 4.2. pontban) tesztelésére, véleményezésére, illetve értékelésére.

 

1.2.    A Felület használatával a felhasználók egy Projekten keresztül időről-időre részt vehetnek adott Termékek teszteléséhez kapcsolódóan lebonyolított, azonnali sorsolásokon (a továbbiakban: „Projekt”; részleteit lásd a 4.3. pontban). A Projekt nyertesei lehetőséget kapnak arra, hogy az adott Termékekhez ingyenesen hozzájussanak, és azokat teszteljék (a továbbiakban: „Tesztelés”; részleteit lásd a 4.4. pontban), majd az adott Termékekre vonatkozóan kifejezzék véleményüket és értékelésüket (a továbbiakban: „Értékelés”; részleteit lásd a 4.5. pontban).

 

 1. A FELÜLET SZERVEZŐJE, ILLETVE ÜZEMELTETŐJE

 

2.1.    A fenti Felület, illetve az annak keretében megvalósuló Projekt, Tesztelés és Értékelés szervezője a Tchibo Budapest Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Neumann János utca 1.; cégjegyzékszám: Cg. 13-09-065659; adószám: 10581418-2-44; a továbbiakban: „Szervező”), míg a Felület érintő technikai feladatok ellátása érdekében a BeSocial Kft. (Székhely: 1037 Budapest, Seregély utca 3-5., Adószám: 242394 82 241, Cg. szám: 01 09 997245, a továbbiakban: „Adatfeldolgozó”) szolgáltatásait veszi igénybe.

 

 1. HASZNÁLATI ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

 

3.1.    A Felület használatában, illetve a Projektben, a Tesztelésben és az Értékelésben kizárólag az a magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosításra alkalmas okmánnyal, és valós e-mail címmel rendelkező1, a 18. életévét betöltött természetes személy vehet részt (a továbbiakban: ”Felhasználó”), aki

 

 1. a https://termekteszttchibo.hu/ weboldal felkeresése után jelentkezik Projektekre, és a Szervező, illetve az Üzemeltető rendelkezésére bocsátja a Felület használatához, illetve a Projektben, a Tesztelésben és az Értékelésben való részvételhez szükséges, a 4. pontban meghatározott adatait; és

 

 1. a Felületen a projektek keretein belül a Tesztelésre való jelentkezéssel önként, kifejezetten elfogadja a jelen „Szabályzat, illetve Adatkezelési Tájékoztató

 

 

a „TCHIBO Termék Tesztelő” Projekthez” c. dokumentumban (a továbbiakban: ”Szabályzat”) meghatározott feltételeket, melyek elfogadásával egyúttal elfogadja az Adatkezelési tájékoztató tartalmát; továbbá

 

 1. a Felület használata, illetve a Projektben, a Tesztelésben és az Értékelésben történő részvétel során jelen Szabályzatban, különösen annak 4.5.11. pontjában meghatározott feltételeknek eleget tesz, illetve a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi előírást maradéktalanul betartja.

 

3.2.    A Felület használata, illetve a Projektben, a Tesztelésben és az Értékelésben történő részvétel 2021. március 10-től határozatlan időpontig lehetséges. A Szervező a Felület üzemeltetését, illetve a Projektben, a Tesztelésben és az Értékelésben történő részvétel lehetőségét bármikor jogosult egyoldalúan megszüntetni azzal, hogy erről a Felhasználókat a Felület felületén előzetesen tájékoztatja, illetve a megszüntetést megelőzően lebonyolított Projektek nyertesei számára a Szervező az érintett Termékek Tesztelésének lehetőségét (a körülményektől függően, adott esetben az Értékelés lehetősége nélkül) köteles biztosítani.

 

3.3.    A Felület használata, illetve a Projektben, a Tesztelésben és az Értékelésben történő részvétel 3.1., illetve 4.5.11. pontok szerinti feltételeinek teljesülését a Lebonyolító és a Szervező folyamatosan ellenőrizni jogosult. A Szabályzat feltételeinek teljesítése végett a Lebonyolító és a Szervező a Felhasználó által beküldött véleményeket, illetve értékeléseket a Felület működtetésének időtartama alatt bármikor jogosult megvizsgálni. Amennyiben a Felhasználó által beküldött vélemény, illetve értékelés, vagy az azt beküldő Felhasználó bármely okból nem felel meg a Szabályzat feltételeinek, úgy a Lebonyolító, illetve a Szervező jogosult az érintett véleményt, illetve értékelést a Felület felületéről eltávolítani, továbbá az érintett Felhasználót a Felület további használatából, illetve a Projektben, a Tesztelésben és az Értékelésben történő további részvétel lehetőségéből azonnali hatállyal kizárni.

 

3.4.    A Szervező továbbá jogosult arra, hogy egyes Felhasználókat azonnali hatállyal kizárjon a Felület további használatából, illetve a Projektben, a Tesztelésben és az Értékelésben történő további részvétel lehetőségéből, ha

 

 1. az érintett Felhasználók részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek regisztráció során történő felhasználását, nem valós adatok megadását, illetve a Felület, a Tesztelés vagy az Értékelés szellemével, illetve céljával bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül; vagy

 

 1. az érintett Felhasználók a Projekt szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban; vagy tömegesen generált e-mail címekkel, vagy nem valós adatokkal vesznek részt a Projektben, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék.

 

3.5.    A Szervező törléssel, illetve kizárással kapcsolatos döntése vonatkozásában az érintett Felhasználó nem jogosult semmilyen kifogással vagy kártérítési igénnyel élni sem a Lebonyolítóval, sem a Szervezővel szemben, továbbá a Szabályzatnak ellentmondó, illetve tisztességtelen magatartást tanúsító Felhasználó köteles megtéríteni minden olyan kárt, amelyet magatartásával összefüggésben a Lebonyolítónak, illetve a Szervezőnek okozott.

 

3.6.    A Szervező és a Lebonyolító kizárólag az olyan Felületen történő regisztrációt, illetve Projektben történő részvételt és kisorsolást, és az olyan vélemény, illetve értékelés beküldését tekinti érvényesnek, amely a Felhasználó által, saját adatai megadásával történik. Amennyiben a Felhasználó nem saját e-mail címét veszi igénybe, a Felület használatával, továbbá a Projektben, a Tesztelésben, illetve az Értékelésben történő részvétellel kapcsolatos e-mail cím jogosulatlan használatából eredő vitákkal kapcsolatban a Szervező, illetve a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

 

3.7.    A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Felület technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervező és a Lebonyolító érdek-, illetve befolyási körén kívül eső tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e tényezőkért való mindennemű felelősséget kizár.

 

3.8.    A Felhasználó által beküldött valamennyi vélemény, illetve értékelés tartalmáért, ezek jogszerűségéért, továbbá a Felület használata, illetve a Projektben, a Tesztelésben és az Értékelésben történő részvétel során a jelen Szabályzatban foglalt feltételek betartásáért a felelősség teljes mértékben a Felhasználót terheli, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket kizárólag a Felhasználó viseli. A Felhasználó a Felületre általa feltöltött szerzői művek (írott vagy képes) vonatkozásában korlátlan, korlátozás nélküli, kizárólagos felhasználási jogot enged a mű minden ismert felhasználási módjára, így különösen a mű tetszőleges példányszámú (digitális és nem digitális) többszörözésére, terjesztésére, nyilvános előadására, nyilvánossághoz való közvetítésére (így különösen a mű olyan módon történő közvetítésére, hogy azt a közvetítő úgy tegye a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhassák meg). Jelen felhasználási engedélyt a Szervező és a Felhasználó írásba foglaltnak minősíti. Amennyiben a Felhasználó által beküldött véleménnyel, illetve értékeléssel összefüggésben személyhez fűződő jogok, jogos és méltányos gazdasági/üzleti érdekek, illetve szellemi alkotáshoz fűződő jogok megsértése, vagy bármely egyéb jogsértés miatt a Szervezővel vagy a Lebonyolítóval szemben harmadik személynek bármilyen kifogása vagy igénye merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Felhasználót terheli, továbbá az ilyen jellegű kifogásokból, illetve igényekből eredő követeléseket (pl. kártérítés, kártalanítás, költségek, eljárási díjak, hatóság által kiszabott bírság, stb.) a Szervező, illetve a Lebonyolító jogosult a Felhasználóra áthárítani.

 

 1. A FELÜLET HASZNÁLATÁNAK, ILLETVE A PROJEKTBEN, A TESZTELÉSBEN ÉS AZ ÉRTÉKELÉSBEN VALÓ RÉSZVÉTEL MENETE

 

4.1.    A Felhasználó Felületre történő regisztrációja és későbbi azonosítása

 

4.1.1. A Felület használata érdekében, továbbá a Projektben, a Tesztelésben és az Értékelésben való részvételhez a Felhasználónak regisztrálnia NEM kell a felületre, viszont az egyes projektekre a kért adatainak (név, e-mail cím, nem) megadásával tud jelentkezni. A regisztráció során a Felhasználó hozzáférést enged a Lebonyolító, illetve a Szervező számára a megadott adatainak felhasználásához. A jelentkezés során megadott adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező és a Lebonyolító érdekkörén kívül eső technikai problémákért (különösen, de nem kizárólagosan az e-mail cím törlése, elérhetetlensége) a Szervezőt, illetve a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

 

4.1.2. A Felhasználó a Projektben, a Tesztelésben és az Értékelésben való részvétele érdekében köteles a 4.1.1-es pontban említett adatokat megadni és a Szabályzat pontjait elfogadni.

 

4.1.3. A Felületre történő belépést követően a Felhasználó megkezdheti a Felület használatát, illetve a Projektben, - valamint kisorsolása esetén – a Tesztelésben és az Értékelésben való részvételt, melyek menetét a Felület „Tesztelni szeretnék!” menüpontja alatt található rövid összefoglaló ismerteti a Felhasználóval.

 

4.2.    Tesztelésre jelentkezés

 

4.2.1. A tesztelhető Termékek a Felület „Főoldal” oldalán belül kerülnek feltüntetésre, a Felhasználók e panelen keresztül választhatják ki, hogy mely Termék(ek) tesztelésére kívánnak jelentkezni. Tesztelésre jelentkezni minden meghirdetett Termék esetében a Felület adott „Aktív projekt” jelentkezési oldalán kizárólag a meghatározott időtartamban lehet. A Tesztelésre e határidőn belül is csak addig lehet jelentkezni, ameddig a jelentkezési oldalon aktív minősítése van a projektnek.

 

4.2.2. Az egyes „Aktív projektek” paneleken belül a Termékek vonatkozásában az alábbi információk hozzáférhetők:

 

 

 

 

 

4.2.3. A Felhasználó az aktuálisan tesztelhető Termékek között szereplő, adott Termék tesztelésére az e Termék vonatkozásában elhelyezett „Jelentkezem” gombra kattintással jelentkezhet. (Az aktuálisan nem tesztelhető Termékek esetében e gomb inaktív). A Tesztelésre való jelentkezéssel a Felhasználó a Felület részét képező Projekthez jut.

 

4.2.4. A Felület keretében megvalósuló Termék-tesztelés lehetőségét bármely Felhasználó megoszthatja közösségi felületein saját felelősségére.

 

4.3.    A Projektben történő részvétel (Projekt)

 

4.3.1. A Tesztelésre jelentkezést követően a Felület részét képező Projektben történő részvétel eredménye alapján dől el, hogy a Felhasználó az adott Termék tesztelői közé kerül-e.

 

4.3.2. A Tesztelésre jelentkezők közül a Lebonyolító az adott Termék tesztelése kapcsán meghirdetett maximális résztvevői létszámnak megfelelő mennyiségű Felhasználót sorsol ki, akik részt vehetnek a tesztelésben és értékelésben. A Szervező a sorsolást egy számítógépes sorsoló program segítségével végzi, a sorsolás nem nyilvános.

4.3.3. A Projekt eredménye: Ha a Felhasználó a Projekt során kisorsolásra kerül, úgy ő az egyik szerencsés nyertes, és részt vehet az adott Termék tesztelésében (lásd a 4.4. pontot). Ha a Felhasználó nem kerül kisorsolásra, úgy az adott Projektben a Terméktesztelésben nem tud részt venni, de természetesen lehetősége van más Projektekre is jelentkezni. Egy Projekt keretében a Termék tesztelésére egy Felhasználó csak egy (1) jelentkezést adhat le, amennyiben a Felhasználó az adott Termékhez kapcsolódóan már kisorsolásra került, úgy a továbbiakban nem jelentkezhet ugyanezen Termék tesztelésére.

 

4.4.    A Termék átvétele és tesztelése (Tesztelés)

 

4.4.1. Az adott Projektben kisorsolt Felhasználó számára a Szervező egy kiértesítő e-mailt küld, illetve a Projekt oldalán a nyertesek nevét megjeleníti, az e-mailben a pontos részleteket a Projekt kapcsán ebben kapja meg a Nyertes, illetve válaszlevélben elküldi a postai címét, melyre majd a Lebonyolító postai úton kiküldi a Projektben szereplő Terméket. (a Projekt ezzel egyidejűleg inaktívvá válik).

 

4.4.2. A Felhasználó amennyiben a kapott részletező e-mailben szereplő határidőig nem küld válasze-mailt a Szervező számára, akkor a Projektben nincs módja részt venni, és a Termék egy másik Felhasználó számára válik elérhetővé. A Szervező összegyűjti a Projektek kapcsán a postai címeket és átadja a Lebonyolító részére a Termék kiszállításához.

 

4.4.3. A Terméket a Lebonyolító a Projektekben kisorsolt Felhasználók számára minden további azonosítás (pl. a személyazonosság és az ahhoz kapcsolódó e-mail címmel való rendelkezési jogosultság ellenőrzése) nélkül átadja. A felhasználói fiókkal, illetve az e-mail címmel való visszaélésekből eredő vitákért, illetve igényekért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal, a tényleges nyertes semmilyen igényt, követelést nem érvényesíthet a Szervezővel, illetve a Lebonyolítóval szemben.

 

4.4.5.   A tesztelendő Termék díjmentesen kerül átadásra és kiszállításra. A Termék díjmentes átadása eredményeképpen esetlegesen felmerülő adófizetési kötelezettséget a Szervező átvállalja. A Felhasználó által átvett, tesztelendő Termék nem értékesíthető tovább.

 

4.4.6.   A Szervező fenntartja a jogát arra, hogy esetlegesen módosítsa a Terméket, amennyiben az rajta kívül álló okok miatt nem elérhető. Ebben az esetben a Projekt adatlapján módosítja a termék leírását és jelzi a módosítás okát is.

 

4.5.    A Termék véleményezése és értékelése (Értékelés)

 

4.5.1.    Miután a Felhasználó a Terméket tesztelésre átvette, azt a megadott határidőn belül értékelnie kell. A Felhasználó a Projektben és Értékelésben való részvételért nem részesül díjazásban és a későbbiekben sem fog.

 

4.5.2.   Az Értékelésre a Szervező által meghatározott határidő végéig van lehetőség azzal, hogy az Értékelés pontos határideje jelentkezéskor megadott e-mail címére küldött e-mail üzenetben szerepel.

 

4.5.3.   A Felhasználó az Értékeléshez e-mailben fogja megkapni a Felület értékelési oldalára átirányító linket, mely esetben az Értékelés felülete megjelenik és elkezdheti az értékelést.

 

4.5.4.   Az Értékelés – a Szervező eltérő döntése hiányában - az alábbi részekből áll:

 

 

 

 

 

 

4.5.5.   A szabadon megfogalmazható szöveges vélemény, illetve értékelés keretében a Felhasználó a megjelenő szövegdobozban szabad szöveggel leírhatja saját, szubjektív, egyéni véleményét, illetve értékelését, a jelen Szabályzat 4.5.10. pontjában foglaltak betartása mellett.

 

4.5.6.   A Szervező által publikussá tett szöveges és képes vélemény az adott Termék vonatkozásában megjelenik, és az bármely Felhasználó által elérhető, illetve megtekinthető. Publikussá tétel hiányában az elküldött Értékelés kizárólag a Lebonyolító, illetve a Szervező számára válik hozzáférhetővé. Amennyiben az Értékelés nem felel meg a 4.5.10. pontban foglaltakkal, akkor az Értékelés módosítására kérheti a Szervező a Felhasználót, hogy a publikáláshoz megfelelő lehessen.

 

4.5.7.    A Felület felületén az adott Termékek vonatkozásában publikussá tett vélemények, illetve értékelések mellett az azokat beküldő Felhasználó neve és a publikussá tett véleménye, szöveges értékelése, és fényképe, melyek a publikussá tételt követően a Felület felületén a Felhasználó által már nem módosítható vagy törölhető. A Felhasználó a publikussá tett véleménynek a Felület felületéről történő törlését a termekteszt@Tchibo.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben kérheti.

 

4.5.8.   A Szervező által előzetesen elkészített kérdésekre a választ, illetve a szabad szavas véleményt a Felhasználók szabadon megfogalmazható szöveggel, a megjelenő szövegdobozba történő beírással adhatják meg.

 

4.5.9. Az Értékelésben való részvétel során kizárólag olyan vélemény, illetve értékelés beküldésére kerülhet sor, amely

nem trágár hangvételű, obszcén, agresszív, fenyegető, uszító vagy gyűlöletkeltésre alkalmas stílusú, pornográf, szexuális vagy erotikus tartalmú, vagy egyébszempontból megbotránkoztató tartalmú, továbbá nem tartalmaz semmilyen politikai, illetve vallási tárgyú utalást;

 

4.5.10. A Felhasználó a jelen Szabályzat elfogadásával kijelenti és szavatolja, hogy kizárólag a jelen Szabályzatban foglalt előírásoknak, így különösen a 4.5.10. pontban foglaltaknak megfelelő tartalmú tényállítást, véleményt, értékelést, közlést, illetve megfogalmazást közöl. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Értékelés során tett tényállításai, véleménye, értékelése, továbbá bármely közlése, illetve megfogalmazása tartalmáért saját maga felel, az azokkal kapcsolatos esetleges jogi következmények kizárólag őt terhelik.

 

4.5.11. Elkészült Értékelését a Felhasználó a „Beküldöm” gombra kattintva küldheti el.

 

4.5.12. A Tesztelésben részt vevő Felhasználók az Értékelést kötelesek az Értékelésre előírt határidőn belül kitölteni és elküldeni. Az Értékelés kitöltéséről a Szervező külön e-mail üzenetben tájékoztatja a Felhasználót.

 

4.5.13. Az az Értékelésre köteles Felhasználó, aki az Értékelése(i) határidőn belüli kitöltését és beküldését elmulasztja, az Értékelése(i) megfelelő pótlásáig kizárásra kerül a Felület további használatából, valamint a Projektben, a Tesztelésben, illetve az Értékelésben történő további részvétel lehetőségéből.

 

 1. ADATVÉDELEMADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

5.1.    Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó

 

5.1.1. A Felület használata, illetve a Projektben, a Tesztelésben és az Értékelésben történő részvétel során a Felhasználó által megadott személyes adatok kezelését a Tchibo Budapest Kft. (Szervező) mint adatkezelő végzi, továbbá az adatkezelő megbízásából és utasításai alapján az adatkezelési műveletekhez kapcsolódóan a személyes adatokon végzett technikai feladatokat, különösen a Szervező javára végzett technikai feladatok ellátását a PopGroup Kft. (Lebonyolító),. És a BeSocial Kft. (Üzemeltető) mint adatfeldolgozók látják el.

 

5.1.2. Név: Tchibo Budapest Kft.

Székhely: 2040 Budaörs, Neumann János u. 1.

Cégjegyzékszám: 13-09-065659

A bejegyző bíróság megnevezése: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 10581418-2-44

Telefonszám: 06.23.502.000

Webáruház ügyfélszolgálat: 06.80.021.375 (ingyenesen hívható)

Bolti ügyfélszolgálat: 06.23.502.027

Cafissimo szerviz: 06.80.021.374 (ingyenesen hívható)

E-mail: levelek@tchibo.hu

 

5.1.3.    Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

Az adatvédelmi tisztviselő: PPOS Audit Kft.

Székhelye: 2120 Dunakeszi, Szabadka u. 26.

Az adatvédelmi tisztviselői feladatokat ellátó személy neve: Dr. Kulcsár Zoltán

E-mail címe: kulcsar.zoltan@ppos.hu

5.2. A TERMEKTESZTTCHIBO.HU SZERVER NAPLÓZÁSA

 

A weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét.
Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók azonosításához és a visszaélések megakadályozásához [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja].
A kezelt személyes adatok típusa: az azonosítószám, dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe, a felhasználó számítógépének típusa (asztali, mobil, tablet), IP címe, böngészőjének típusa, felhasználók és munkamenetek száma, munkamenet időtartama, geolokációs adatok, első indítások.

Az adatkezelés időtartama:

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:
A portál html kódja a Tchibo Budapest Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.
Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni. A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki.
Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

A Google LLC (94043 Mountain View 1600 Amphitheatre Parkway, California Amerikai Egyesült Államok) anonim statisztikai adatokat gyűjt, felhasználói személyes adatokat nem kezel. A Google Analytics a felhasználó tevékenységét nem követi, a felhasználó számítógépének IP címét, geolokációs adatait nem rögzíti, mindössze általános, forgalmi adatokat kezel (pl. oldalon töltött idő) sütik (_ga, _gat, _gid, _gat_gtag) segítségével.

Közreműködő:

Név: BeSocial Kft.
Székhely: 1037 Budapest, Seregély utca 3-5., Magyarország,
Feladat: felület kialakítása

Adatfeldolgozók:

Név: Webonic Kft.
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Budai út 9-11.
Elérhetőség: support@webonic.hu, +36 22 78 76 74
Adatfeldolgozói feladat: online tárhely biztosítása

Név: PopGroup

Székhely: 1026, Budapest, Riadó utca 7., Magyarország
Adatfeldolgozói feladat: logisztikai adatok kezelése és teszttermékek kiszállításával kapcsolatos ügyek intézése

Az érintett tiltakozáshoz való joga:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapuló adatkezelés ellen; ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

5.3. A termekteszttchibo.hu HONLAP COOKIE KEZELÉSE

 

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A cookie neve:

A cookie funkciója:

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés időtartama:

Saját cookie vagy harmadik fél cookie: 

ci_session

A honlap működéséhez feltétlenül szükséges

Felhasználói munkamenet azonosító süti, mely segítséget nyújt a honlapon történő navigációban.

Az adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja]

Munkamenet végéig

Saját

Cpm_cookie_o

A honlap működéséhez feltétlenül szükséges

Cookie engedély szint tárolása

Az adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja]

365 nap

Saját

Csrf_token

A honlap működéséhez feltétlenül szükséges

Az oldalon található űrlapok biztonsághoz működéshez elengedhetetlen cookie

Az adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja]

2 óra

Saját

_fbp

Marketing, hirdetés

a Facebook által telepített cookie, amely hirdetéseket jelenít meg a Facebookon vagy a Facebook által működtetett digitális platformon, miután meglátogatták ezt az oldalt

Az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja]

90 nap

Facebook

_ga

Statisztikai

A Google Analytics által telepített cookie. A cookie tekintetbe veszi a látogatói, munkamenet, kampány adatokat, és nyomon követi az oldal használatát az oldalelemző jelentéshez. A cookie egy véletlenszerűen generált számot rendel az egyedi látogatókhoz az azonosításukhoz

Az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja]

2év

Google Analytics

_gat _gtag_UA-37314907-15

Statisztikai

A Google Analytics által használt cookie. A felhasználói fiókhoz vagy a weboldalhoz kapcsolódó egyedi azonosító számot tartalmaznak a névben szereplő mintaelemek. A _gat cookie változata, amelyet a nagy látogatottságú oldalakon arra használnak, hogy limitálják a Google által felvett adatokat

Az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja]

1 perc

Google Analytics

_gat

Statisztika

A Google Analytics által használt cookie. A felhasználói fiókhoz vagy a weboldalhoz kapcsolódó egyedi azonosító számot tartalmaznak a névben szereplő mintaelemek. A _gat cookie változata, amelyet a nagy látogatottságú oldalakon arra használnak, hogy limitálják a Google által felvett adatokat

Az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja]

1 perc

Google Analytics

_gid

Statisztikai

A Google Analytics által telepített cookie. A cookie információkat tárol arról, hogy a felhasználók hogyan használják a weboldalt és segít a weboldal használatával kapcsolatos elemző jelentés elkészítésében. A gyűjtött adatok a látogatószám, a forrás, ahonnan a látogatók érkeztek és a meglátogatott oldalak

Az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja]

24 óra

Google Analytics

 

A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

 

A Google általi adatkezelésről a https://www.google.com/intl/hu/policies címen érhető el bővebb tájékoztatás.

A “Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön egy partnerünk oldalát vagy alkalmazását használja” című dokumentum az alábbi hivatkozáson érhető el: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/

 

A Facebook általi adatkezelésről a https://www.facebook.com/privacy/explanation oldalon érhető el bővebb tájékoztatás.A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ:
http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

 

A sütikre vonatkozó további általános információ az allaboutcookies.org weboldalon található.

 

6.4.    A Felület weboldalán történő süti-használattal kapcsolatos tájékoztatás a Felhasználók számára a Felület weboldalának első alkalommal történő meglátogatásakor felugró ablakban jelenik meg. A látogató, illetve a Felhasználó kifejezett hozzájárulását igénylő sütik esetében az érintettek a felugró ablakban szereplő megfelelő hozzájáruló jelölőnégyzetek bejelölésével, majd az „Elfogadom” gomb megnyomásával járulnak hozzá e sütik használatához. Az „Süti beállítások módosítása” gomb megnyomásával csak a weboldal működéséhez feltétlenül szükséges cookie-kat helyezzük el Felhasználó gépén. Beleegyezés természetesen bármikor visszavonható vagy módosítható a " Süti beállítások módosítása”" pont alatt.

 

6.5.    A sütik által tárolt információk kizárólag a fentebb leírt célokra kerülnek felhasználásra, és a Lebonyolító, illetve a Szervező semmiképpen nem használja fel azokat a Felhasználók személyazonosságának megállapítására.

 

6.6.    Ugyanakkor a Felhasználó beállíthatja web böngészőjét úgy is, hogy elfogadjon minden sütit, hogy elutasítsa mindet, vagy hogy értesítse a Felhasználót, ha süti érkezik az informatikai eszközére. A Felhasználó emellett törölheti vagy letilthatja az egyes sütiket. Mindegyik web böngésző különböző, így kérjük. használja keresője “Segítség” menüjét a sütik beállításainak módosításához. Például, ha a Felhasználó a weboldal megnyitásakor

 

 1. Mozilla Firefox  böngészőt  használ,  a  sütik  kezelésére  vonatkozó  funkciók

 

beállításáról az alábbi linken talál tájékoztatást: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn;

 

 1. Google Chrome  böngészőt  használ,  a  sütik  kezelésére  vonatkozó  funkciók

 

beállításáról az alábbi linken talál tájékoztatást: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDe sktop&hl=hu; illetve

 

 1. Internet Explorer  böngészőt  használ,  a  sütik  kezelésére  vonatkozó  funkciók

 

beállításáról az alábbi linken talál tájékoztatást: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies.

 

6.7.    A sütik természetével, valamint kikapcsolásukkal kapcsolatos további információk a http://www.youronlinechoices.com/hu/ oldalon is találhatók.

 

6.8.    A Felület weboldala a sütik segítségével történő működésre készült, így azok törlése, illetve letiltása hatással lehet a weboldal használhatóságára, bizonyos funkciók rendeltetésszerű működésére, és ezáltal megakadályozhatja, hogy a Felhasználó a Felületet használni tudja, illetve a weboldal minden előnyét kihasználja.

 

 

5.4.A kezelt adatok köre

 

A Szervező által kezelt adatok köre az alábbi témakörökbe sorolható, melyek részletezése az 5.4.1-5.4.X. pontok alatt található:

 

A Felhasználó által a Szervező rendelkezésére bocsátott adatok valóságát a Szervező nem vizsgálja, azok valóságáért a Felhasználó felelős.

Adatkezelő és adatfeldolgozók a tévesen megadott adatokért semminemű felelősséget nem vállalnak.

5.4.1. A termekteszttchibo.hu nyilvános felületének látogatása

 

A termekteszttchibo.hu nyilvános felülete anélkül látogatható, hogy bármilyen információt megadna magáról. Ebben az esetben csak olyan hozzáférési adatokat gyűjtünk, amelyekből nem vonható le a személyazonosságra vonatkozó következtetés (ezen Adatvédelmi tájékoztató Szabályzat 5.2. szakaszában találhatóak további részletek a cookie-k webhelyhasználat elemzésére szolgáló felhasználásáról).
Ezeket a személyazonosításra nem alkalmas adatokat az ajánlataink és a szolgáltatásaink fejlesztése érdekében elemezzük. Az adatkezelés időtartama az 5.2. pont alapján történik.

 

5.4.2. A termekteszttchibo.hu Projektjeire való Jelentkezők adatainak kezelése

Az egyes Projektekre való jelentkezés során a Jelentkezőknek a következő személyes adatokat szükséges megadniuk:

 

A fenti adatok kezelésének a célja a következő:

 

A Projektre való jelentkezési idő lejártát követően a Szervező a Jelentkezők közül a Projektben megadott tesztelőszámnak megfelelően kisorsolja a résztvevőket, akik részt vehetnek a terméktesztelésben. A sorsolást követően a Szervező a megadott Felhasználói email címen értesíti a jelentkezőket a jelentkezésük sikerességéről, amely lehet pozitív, azaz Tesztelővé válik, vagy negatív, így az adott projekt során nem tud tesztelni, de más Projektekre jelentkezhet.

 

5.4.2.1. A termekteszttchibo.hu Projektjeiben kisorsolt Jelentkezők adatainak kezelése

 

Amennyiben a Projekt sorsolása során a Jelentkező kisorsolásra kerül, úgy Tesztelővé válik, és az 5.4.2-es pontban felsorolt adatok mellett a Szervezőnek az alábbi adatokat szükséges megadnia a csomag kézbesítése miatt (a *-gal jelölt adatok megadása szükséges a kézbeítéshez):

A kisorsolt Jelentkezőnek 5 napja van visszajelezni és a kért adatait megadni, amennyiben ez elmarad, elesik a tesztelési lehetőségtől és a Szervező a helyére pótnyertest sorsol.

A Sorsolás során megállapított Tesztelőknek továbbá a tesztcsomag kiszállítás sikerességének igazolására átvételi elismervényt kell, hogy kitöltsenek. Az Átvételi elismervényen vagy a Postai átvételi dokumentumon az alábbi adatok megadása szükséges (a *-gal jelölt adatok megadása feltétele a nyeremény átadásának):

 

A Tesztelő adatai 1 évig megőrzésre kerülnek.

 

A Tesztelők a csomag átvételét követően tölthetik fel Értékelésüket a termékek kapcsán a termektesztchibo.hu oldalra, melyet a Szervező a Jelentkezéskor megadott e-mail címre küld ki.

Az Értékelést követően a beküldött anyagok a https://termekteszttchibo.hu/igy-ertekeltetek oldalon lesznek publikálva, így bárki által megtekinthetővé válnak.

Az Értékelés során a Tesztelőről az alábbi adatok válnak nyilvánossá:

 

Az Értékelés során feltöltött adatok (fénykép, név és szöveges értékelés) a beküldött anyagok a https://termekteszttchibo.hu/igy-ertekeltetek oldalon az oldal megszűnéséig vagy visszavonásáig elérhetőek maradnak.

Amennyiben szeretné a Felhasználó az értékelés során megadott adatait módosítani, vagy töröltetni, azt a termekteszt@tchibo.hu email címen tudja jelezni.

 

5.4.2.2. A termekteszttchibo.hu Projektjeiben nem kisorsolt Jelentkezők adatainak kezelése

 

Amennyiben a Projekt sorsolása során a Jelentkező kisorsolásra nem kerül, úgy Tesztelővé nem válik. A jelentkezés során megadott adatait a Szervező 7 napon belül törli.

 

5.4.3. Hírlevélfeliratkozás

 

A Jelentkezés során a Felhasználónak lehetősége van a Szervező (Tchibo) hírlevelére feliratkozni. A hírlevélre történő feliratkozáshoz a következő adatok megadása szükséges (a *-gal jelölt adatok megadása a sikeres regisztrációhoz elengedhetetlen):

Hírlevélre történő feliratkozás esetén Felhasználó teljes neve, e-mail címe, neme, a feliratkozás dátuma és időpontja és a promóció megnevezése átadásra kerül az Adatkezelő Adatkezelési tájékoztatójának 2.12. fejezetében ismertetett adatbázisába.

 

5.5.    Az adatkezelés céljai

 

5.5.1.    Terméktesztelő Felülettel összefüggő adatkezelés

 

 

 

 

5.5.2. A Felület működtetésével kapcsolatos jogi igények érvényesítése, azokkal szembeni védekezés céljából végzett adatkezelés

 

 

 

 

5.6.    Az adatkezelés céljának, illetve időtartamának megszűnését követően a Szervező a Felhasználó adatait törli.

 

5.7.     A Felhasználó jelen Szabályzat elfogadásával tudomásul veszi, hogy

 

 1. az általa beküldött és a Szervező döntése alapján publikussá tett vélemények, illetve értékelések a Felület felületén az adott Termékek vonatkozásában nyilvánosan megjelennek, és bármely Felhasználó által elérhetővé és megtekinthetővé válnak, továbbá a publikussá tett véleményei, illetve értékelései mellett megjelenő neve , feltöltött fényképe és szöveges értékelése is megjelenik;

 

 1. az általa beküldött véleményeket, illetve értékeléseket, továbbá az a) pontban meghatározott adatokat a Szervező a termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában, illetve hirdetéseiben, reklámjaiban, marketing- és kereskedelmi kommunikációiban minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja, a személyhez fűződő jogok maradéktalan betartása mellett korlátlan ideig.

 

 1. Amennyiben a Felhasználó által Véleményezéskor olyan fénykép kerül feltöltésre, amelyen élő, valós személy is szerepel, akkor külön írásos hozzájárulási nyilatkozattal tudja csak más felületen felhasználni marketing- és kereskedelmi célból a Szervező.

 

5.8.    A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés minden tekintetben a hatályos adatvédelmi tárgyú jogszabályi előírások (így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény [Info tv.] rendelkezései és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendelet [GDPR]) megtartásával történik. A Szervező a Felhasználó által megadott személyes adatokat nem használja fel jelen Szabályzatban meghatározottaktól eltérő célra, és azokat csak a jelen Szabályzatban foglalt feltételek mellett teszi harmadik személy számára hozzáférhetővé, kivéve azt az esetet, ha az ilyen hozzáférhetővé tétel, illetve adattovábbítás jogszabály, hatóság vagy bíróság rendelkezése folytán kötelező.

 

5.9.    A Szervező minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A Szervező az adatok biztonságáról megfelelő technikai (pl. logikai védelem, különösen a jelszavak és kommunikációs csatornák titkosítása) és szervezési intézkedésekkel (fizikai védelem, különösen a Szervezőmunkavállalóinak adatbiztonsági képzése, az információkhoz való hozzáférés korlátozása) gondoskodik.

 

5.10.  A Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

5.10.1. A Felhasználó – mint érintett - hozzáférési joga

 

A Felhasználó jogosult arra, hogy a Szervezőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abban az esetben, ha az Felhasználó a fenti tájékoztatást több példányban kéri, a Szervező jogosult a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat felszámítani.

 

Amennyiben az Felhasználó jelen pont szerinti hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, a Szervező jogosult a Felhasználó kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.

 

A Szervező az Felhasználótól a kérelem teljesítését megelőzően, annak tartalmának pontosítását, a kérelmezett információk illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését kérheti.

 

5.10.2. A helyesbítéshez való jog

 

A Szervező a Felhasználó kérelmére indokolatlan késedelem nélkül kijavítja vagy kiegészíti a Felhasználóra vonatkozó pontatlan vagy hiányos adatokat. A helyesbítéshez/kiegészítéshez kapcsolódó jog gyakorlása során a Felhasználó köteles megjelölni, hogy mely adatok pontatlanok, illetve hiányosak, továbbá köteles a Szervezőt a pontos, teljeskörű adatról is tájékoztatni. A Szervező jogosult indokolt esetben az Felhasználót felhívni arra, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal - bizonyítsa a Szervező számára.

 

A Szervező az Felhasználó helyesbítéshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel a Felhasználó személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a Szervezőtől aránytalan erőfeszítést. A Felhasználót kérésre a Szervező tájékoztatja ezen címzettekről.

 

5.10.3. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 

A Felhasználó az alábbi esetekben jogosult a rá vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését kezdeményezni:

 

 

 

 

 

 

Abban az esetben, amennyiben a Szervező a Felhasználó személyes adatainak törlésére köteles, a Szervező minden olyan ésszerű lépést megtesz – ideértve a technikai intézkedések Felületét is – amely ahhoz szükséges, hogy a személyes adatok kötelező törléséről tájékoztassa azon adatkezelőket is, akik a Felhasználó személyes adatait azok nyilvánosságra hozatala következtében ismerték meg. A Szervező a tájékoztatójában arról köteles a többi adatkezelőt értesíteni, hogy a Felhasználó személyes adataira mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másolatpéldányának törlését a Felhasználó kérelmezte.

 

A Szervező a Felhasználó törléshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel a Felhasználó személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a Szervezőtől aránytalan erőfeszítést.

 

A Szervező nem köteles a személyes adatok törlésére abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges:

 

 

 

 

 

 

 

5.10.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére a Szervező korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 

 

 

 

 

Ha az adatkezelés a fentiek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

A Szervező az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a Felhasználót előzetesen tájékoztatja.

 

A Szervező a Felhasználó korlátozáshoz való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel a Felhasználó személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a Szervezőtől aránytalan erőfeszítést.

 

5.10.5. Az adathordozhatósághoz való jog

 

A Felhasználó bármikor kérheti, hogy a Szervező a hozzájárulása alapján, vagy szerződéses jogalapon kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban bocsássa rendelkezésére.

 

Amennyiben az egyébként technikailag megvalósítható, a Szervező a Felhasználó kérésére a személyes adatokat közvetlenül egy másik, a Felhasználó kérelmében megjelölt adatkezelő részére továbbítja. A jelen pont szerinti adathordozhatósághoz való jog nem teremt kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy az adatkezelők egymással műszakilag kompatibilis adatkezelő rendszereket vezessenek be vagy tartsanak fenn.

 

Abban az esetben, amennyiben a Felhasználó adathordozhatósághoz való joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, a Szervező jogosult a Felhasználó kérelmének teljesítését szükséges mértékben megtagadni.

 

5.10.6. A tiltakozáshoz való jog

 

A Felhasználónak jogában áll a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozni a személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen.

 

Abban az esetben, amennyiben a Szervező nem tudja bizonyítani, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó a kérelmében hivatkozott érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak, a Szervező a személyes adatokat nem kezelheti tovább és azokat köteles törölni.

 

5.11.  A Felhasználó a fenti kéréseit, illetve közléseit a Szervező felé a termekteszt@tchibo.hu e-mail címen, illetve a Tchibo Budapest Kft, 2040, Budaörs, Neumann János u. 1. postai címen jelezheti.

 

5.12. Amennyiben a Felhasználó személyes adatainak törlését kéri, vagy személyes adatainak kezelése elleni tiltakozását fejezi ki, úgy tudomásul veszi, hogy a Szervező jogosult arra, hogy a Felhasználót a Felület használatából kizárja.

 

5.13. A Felhasználó a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogainak gyakorlása során a Szervezőhöz, illetve a Lebonyolítóhoz intézett kérelmének, illetve közlésének elutasítása, illetve az abban foglaltak teljesítésének elmulasztása esetén a GDPR-ban foglaltaknak megfelelően a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz), illetve bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

 

5.14. Bírósági jogérvényesítés keretében a Felhasználó a jogainak megsértése esetén a Szervező ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, amely az ügyben soron kívül jár el. A per a Felhasználó választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

5.15. A Felhasználónak továbbá jogában áll a panasznak a Felhasználó nevében történő benyújtásával, bíróság előtti eljárás lefolytatásával, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet a magyar jognak megfelelően hoztak létre és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.

 

 

6.3.   

 

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

6.1.    A Felhasználók a Felület „Tesztelni szeretnék!” menüpontjában megtalálhatják a Szervező által a gyakran ismételt kérdésekre vonatkozóan előre megadott válaszokat. Ezen felül a Felhasználók a Felület használatával, továbbá a Projektben, a Tesztelésben, illetve az Értékelésben történő részvétellel kapcsolatos kérdéseiket, esetleges panaszaikat a termekteszt@Tchibo.hu e-mail címre, illetve a Tchibo Budapest Kft, 2040 Budaörs, Neumann János utca 1. postai címre is megküldhetik.

 

6.2.    A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Facebook weboldalán futó hirdetéseket, a Felületet, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Amennyiben a Facebook weboldalon futó hirdetéseket, a Felületet, illetve a szervert ért támadás folytán a Felhasználók téves rendszerüzeneteket kapnak a Felület használatával kapcsolatosan, továbbá a Projektben, a Tesztelésben, illetve az Értékelésben való részvételüket, ezek státuszát, illetve az ezeket érintő határidőket illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

 

6.3.    Ha a Felhasználó a Felület használata során, a Projektben való részvétel, illetve az Értékelés kitöltése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

 

6.4.    A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét a Felületet üzemeltető weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Felület nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

 

6.5.    Jelen Szabályzat folyamatosan megismerhető és letölthető a Szervező által üzemeltetett, termekteszttchibo.hu domain név alatti weboldalon.

 

Budapest, 2021. március 10.

Tchibo Budapest Kft. Szervező